středa 9. října 2013

dotek srdce......


 Z výstavy Bible Kralické, která osloví snad každého kdo vstoupí a ocitne se v její blízkosti.

Pokus o přepis....nejsem vzdělaná v přelouskání staročeských textů, tak omluvte kvalitu přepisu, občas se mi nepodařilo slova rozluštit :-)).
Každopádně mě staré psaní oslovuje a dobře se mi čte ;-)Třetí díl Biblí
V němž jsou knihy řečené:
Job,Žaltář,Přísloví, Ecclestiastes, a Píseň
Šalamounova..

Kniha Jobova.
Kapitola 1.Job muž pobožný, z dopuštění Božího statku i dítek zbaven, zarmoucen jsa z toho dobrořečil.

Jak muž v zemi vz(ýval) jménem Job, a muž ten byl sprostný a vpřímý, boje se Boha a vystříhaje se zlého.Kterémuž se narodilo sedm synů a tři dcery. A měl dobytka sedm tisíc ovec,tři tisíce velbloudů,pět set spřežení volů a pět set oslic a čeledi služebné velmi mnoho, a byl muž ten vznešeněšjší nade všecky lidi východní.
A scházívali se synové jeho a strojívali hody po domech každý ve dni svém a posílávali také a zvávali své tři sestry, aby jedli a pili s nimi.
A když vypořádali dny hodů, posýlával Job a posvěcoval jich a vstávaje ráno, obětoval zápasy (podle) počtem všech jich. Neb říkával Job, snad zhřešili synové moji a neb zlořečili Bohu v srdci svém. Tak činíval Job po všecky ty dny.. Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také Satan mezi ně. Tady řekl Hospodin Satanovi, Dokud jde. . . . A odpověděl Satan Hospodinu. . . .. Procházel jsem zemí, a obcházel jsem jí. a řekl Hospodin Satanovi, spatříšlis služebníka mého Joba, že není jemu rovného na zemi, a že je muž sprostný a vpřímý, bojící se Boha a varující se zlého liž se Job darmo bojí Boha.Zdas si ty ho neodradil u domu a všeho což má, se všech stran, dílu rukou jeho požehnal si u dobyvatele jeho rozmnožil se na zemi.
Ale roztáhni nyní ruku svou a dotkni se všeho což má, nebudeliž zlořečiti v oči.
Tedy řekl Hospodin Satanovi
cožkoli má, v moci tvé (buď) toliko na nějnevztahuj ruky své. A vyšel Satan od tváři Hospodinovi.
Jednoho pak dne,synové a dcery jeho jedli a pili víno, v domě bratra svého prvorozeného. A přišel posel k Jobovi, a řekl. Když volové orali a oslice se pásly, podle nich vpád učinivše Sabejští, zajali je a služebníky zbili ostrosti meče, a utekl jsem toliko já sám, abych oznámil tobě.
A když ten ještě mluvil, jiný přišed a řekl;
Oheň Boží spadl s nebe a rozpustivše na dobytek i na služebníky, shltil je; já pak utekl sem toliko sám, abych oznámil tobě.
A když ještě mluvil, jiný přišed,řekl;
Baldejští . . . . tři hausy, připadli na velbloudy a zajali je a služebníky zbili ostrosti meče a utekl jsem toliko já sám, abych oznámil tobě.
A když ten ještě mluvil, jiný přišel a řekl;synové tvoji a dcery tvé, jedli a pili víno v domě bratra prvorozeného. A aj vítr veliký strhl se z té strany od pouště........

  Poděkování je na místě....je zapsáno hluboce....děkuji ♥.

2 komentáře:

  1. Mám moc rád tuhle starodávnou bibličtinu. No a knihy jako artefakt - prostě jedna velká krása! Děkuji za milou exkurzi.

    OdpovědětVymazat
  2. Pher nedostali jsme se, ale jak víš..má srdeční :-). Moc děkuju za report!!!

    OdpovědětVymazat